Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu CUKRÁRNA DIAM BRNO

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní  podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, kterými jsou kupující (viz čl. 1 odst. 1.3. Obchodních podmínek) a prodávající (viz čl. 1 odst. 1.2. Obchodních podmínek), v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.diam.cz  (dále jen „internetový obchod“) a jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

1.2. Prodávajícím dle těchto obchodních podmínek je společnost DIAM, s.r.o., IČ: 25557866, sídlem Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 516/127c, PSČ 62000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 33359, e-mail: objednavky@diam.cz (dále jen jako „prodávající“).

1.3. Kupujícím dle těchto obchodním podmínek je zákazník internetového obchodu, který uzavřel na základě objednávky zboží kupní smlouvu s prodávajícím (dále jen „kupující“). Kupující ve smluvním vztahu s prodávajícím vystupuje buď jako spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Zbožím se rozumí cukrářské výrobky nebo výrobky studené kuchyně, které jsou předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

1.5. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, a souvisejícími předpisy, popř. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění, v případě, že kupující je spotřebitelem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.5. Prodávající je plátcem DPH.

1.6. Smluvní strany se mohou můžou dohodnout na podmínkách odlišných od podmínek stanovených Obchodními podmínkami, avšak vždy tak musí být učiněno písemně v rámci samostatně uzavřené kupní smlouvy, popř. dodatku ke kupní smlouvě. Takto sjednaná odchylná ustanovení pak mají přednost od ustanoveními Obchodních podmínek. Ustanovení těchto Obchodních podmínek, která nejsou v rozporu s ustanoveními sjednané kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí takové kupní smlouvy.

 

2. Ochrana osobních údajů

2.1. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění.

2.2.  Právním základem pro zpracování je kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a kupující prostřednictvím internetového obchodu a účelem zpracování je poskytnutí plnění dle takové kupní smlouvy.

2.3. Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že prodávající jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace kupní smlouvy a pro účely zasílání informací o stavu vyřízení objednávky.

2.4. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění z kupní smlouvy a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám.

2.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let od skončení výše zmíněné smlouvy a po uplynutí této doby s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, respektive budou zničeny a smazány.

2.6 Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2.7. Osobní údaje kupujícího budou uchovávány v listinné i elektronické podobě. Prodávající jakožto správce údajů prohlašuje, že přijal odpovídající bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.8. Kupující má za zákonem stanovených podmínek právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. V případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem údajů, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

3.1. Prostřednictvím internetového obchodu lze objednat zboží označované jako chlebíčky, minizákusky a koláčky. Webové stránky internetového obchodu obsahují seznam položek jednotlivých druhů zboží nabízeného prodávajícím k prodeji prostřednictvím internetového obchodu, a to včetně uvedení cen včetně DPH. Vystavování zboží prostřednictvím internetového obchodu má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou k uzavření smlouvy. Obrázky zboží umístěné na webových stránkách internetového obchodu jsou ilustrační a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

3.2. Pro objednání zboží kupující vybere zvolený druh a množství zboží, které umístí na seznam požadovaného zboží za současného zvolení požadovaného data dodání, následně kupující vyplní závazný online objednávkový formulář, kde uvede své osobní údaje nezbytné pro realizaci plnění z kupní smlouvy, způsob úhrady kupní ceny zboží a místo odběru zboží. Objednávkový formulář pak kupující potvrdí a tím jej odešle prodávajícímu ke zpracování. Prodávající potvrdí přijetí objednávky písemně na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři.

3.3. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím, tj. odesláním potvrzení přijetí objednávky prodávajícím kupujícímu.

3.4. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

3.5. Provedená objednávka je po svém odeslání archivována v databázi Prodávajícího. Objednávku je možno činit pouze v českém jazyce.

3.6. Ceny uvedené u jednotlivých výrobků jsou platné v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku.

3.7. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost objednané zboží v souladu s těmito Obchodními podmínkami kupujícímu dodat a kupujícímu vzniká povinnost objednané zboží přijmout a zaplatit kupní cenu.

 

4. Dodací podmínky, odběrná místa

4.1. Zboží není doručováno na adresu kupujícího. Odběr objednaného zboží je možný v jedné z provozoven prodávajícího, kterou si kupující zvolil v objednávkovém formuláři, a to v rozmezí prodejní doby konkrétní provozovny.

4.2. Dodací lhůta zboží je stanovena vždy individuálně s ohledem na charakter a náročnost výrobního procesu objednaného sortimentu zboží, přičemž dostupný čas dodání je uveden u konkrétního zboží v internetovém obchodě a kupující si jej zvolí před přidáním zboží na seznam objednávaného zboží.

4.3. Kupující je povinen si při převzetí objednané zboží a jeho množství překontrolovat. Pokud je kupujícím zboží převzato bez výhrad, nebude na dodatečně zjištěné zjevné vady (poškození, barva, tvar, množství apod.) zboží brán zřetel. V případě, že kupující zjistí vady nebo nedostatky objednaného zboží, bude s ním osobou pověřenou prodávajícím sepsán reklamační protokol.

 

5. Platební podmínky

5.1. Zakoupené zboží se hradí bezprostředně po odeslání objednávky bezhotovostní platbou prostřednictvím internetové platební brány.

5.2. Uhrazení kupní ceny v plné výši je podmínkou pro předání objednaného zboží kupujícímu.

 

6. Storno objednávky

6.1. Objednávku může kupující zrušit bez sankcí ve lhůtě 8 a více dnů před sjednaným datem dodání objednaného zboží.

6.2. V případě, že bude objednávka ze strany kupujícího zrušena ve lhůtě 3 až 7 dnů před sjednaným datem dodání objednaného zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek ve výši 25 % z kupní ceny objednaného zboží.

6.3. V případě, že bude objednávka ze strany kupujícího zrušena ve lhůtě 2 a méně dnů před sjednaným datem dodání objednaného zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek ve výši 100 % z kupní ceny objednaného zboží.

6.4. Objednávka se považuje za zrušenou okamžikem, kdy bude prodávajícímu na e-mailovou adresu objednavky@diam.cz doručen písemný požadavek kupujícího na zrušení objednávky, která však musí být dostatečně specifikována (např. uvedením číslo objednávky). V případě zrušení objednávky s nárokem na vrácení kupní ceny nebo její části dle odst. 6.1. nebo 6.2. tohoto článku, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu nebo její část nejpozději do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

 

7. Skladovací podmínky, reklamace

7.1. Minimální trvanlivost cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně je 24 hodin od dodání zboží. Veškeré výrobky přitom musí být celou dobu skladovány při teplotě do 5°C. V případě nedodržení těchto podmínek není kupující oprávněn výrobky reklamovat.

7.2. Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Zboží lze reklamovat u prodávajícího výhradně na provozovně: Prodejna a výrobna DIAM, s.r.o. Brněnské Ivanovice, Kaštanová 127c, 602 00 Brno, tel.: 545 220 603, a to nejpozději do 24 hodin od dodání zboží. Reklamovat je možné pouze zboží, u něhož byly dodrženy skladovací podmínky.

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021 Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změnou nebo doplněním Obchodních podmínek nejsou dotčena práva  povinnosti vzniklá na základě předchozího znění obchodních podmínek.

8.2. Nebude-li dohodnuto jinak veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1.1. těchto obchodním podmínek.

8.3. Pokud by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztah založený kupní smlouvou vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

8.4. Je nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, nezpůsobí to neplatnost Obchodním podmínek jako celku a namísto neplatného ustanovení bude užito takové ustanovení, které se co nejvíce přiblíží smyslu neplatného ujednání.

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.